KVKK Politikası

Yaşar OSGB İŞ Sağlığı ve Güvenliği

Değerli Kişisel Veri Sahipleri ve İlgililer,

Kişisel verileriniz ile ilgili, özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişilerin Anayasal hakları kapsamında düzenlenen temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK); 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olup; kanunda belirtilen süreler dahilinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, Yaşar OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Hzm. Eğt. Dan. Tic. Ltd. Şti. olarak (“Yaşar OSGB” veya Şirket/Şirketimiz), kişisel verilerinizin güvenliğine ve korunmasına önem veriyoruz. Bu çerçevede, kişisel verileriniz Yaşar OSGB tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) yer alan temel ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Kişisel verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren bir şirket olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bu doğrultuda, kişisel verileriniz KVKK ilgili maddeleri kapsamında, işbu metinde yazan ancak bunlarla sınırlı olmayan bir şekilde elde edilecek, kaydedilecek, depolanacak, işlenecek, saklanacak, kullanılacak, aktarılacak ya da devralınacak hizmet gösterdiğimiz siz ilgililer, ziyaretçilerimiz, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, şirket çalışanları, çalışan adayları, iş ve/veya hizmet ilişkisi içinde olduğumuz kurumlar, kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, ziyaretçiler ve ilgili diğer tüm üçüncü kişiler bakımından işbu Aydınlatma metni düzenlenmiş bulunmaktadır.

Aydınlatma metni kapsamında taraflara ait tüm hak ve yükümlülükler belirtilmiş olup; tarafınızın bilgilendirilmesi açısından ayrıntılı olarak düzenlenmiş metnimizi sizlere sunmaktayız.

 

 1. Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz :

Kişisel verileriniz, tarafımızca, KVKK’nın 4. maddesinde düzenlenen ilkeler başta olmak üzere sair tüm mevzuatlarda yer alan hükümler uyarınca, aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

 

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 1. Aydınlatma Yükümlülüğü :

KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca, veri sorumluları, verileri işlenen kişilerin kanuna uygun olarak verilerini işlerken bilgi vermekle yükümlüdür. Bu kapsamda, “veri sorumlusu” sıfatını haiz Yaşar OSGB, “ilgili kişiler” olan sizleri;

 

 1. veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 2. kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,
 3. işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,
 5. ilgili kişinin KVKK Madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları konusunda bilgilendirmektedir.

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde, yukarıda bahsi geçen konular başta olmak üzere, kişisel verileriniz konusunda sair her türlü açıklamalara yer verilmiş ve bilgilendirme yapılmıştır.

 

 1. Kişisel Verilerin  Toplanması,  Yöntemi,  Sebebi  ve  İşlenmesi,  İşleme  Amaçları,

 

Hukuki Sebepleri                                             :

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 4. vd. maddeleri uyarınca, ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir. Belirtilen kanuna uygunluk halleri şöyledir;

 

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halleridir.

 

Yukarıda izah edildiği çerçevede, kişisel verileriniz; Şirketimizin sunduğu hizmetlerden yararlanan, her türlü iş ve/veya ticaret ilişkisi içerisinde bulunan kişilerin hukuki güvenliğinin temini için gerekli çalışmaların yapılması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi ve temini, Şirketimizde bulunan her türlü kişilerin ve sağlanacak hizmetlerin güvenliğinin korunması, hizmet/müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, hizmet sağlanan kişi ve/veya müşterilerin iletişim bilgilerinin güncellenmesi, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulabilmesi, hizmet sağlanan kişi ve/veya müşteri şikayet ve ihtiyaçlarının analiz edilebilmesi amacıyla ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirmesine dayalı olarak; Şirketimizce yerine getirilen hizmet, iş ve/veya ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek olma hakkı saklı tutulmakla birlikte; internet sitesi, e-posta, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, pazarlama çalışmaları, hizmet ilişkisi sırasında doldurulan her türlü kayıt ve formlar, güvenlik kameraları, Şirketimiz ile iş ve/veya ticaret ilişkisi içerisinde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bu kişilerle birlikte ve/veya adına çalışan kişiler tarafından kişisel verilere ilişkin bilgilendirme yapılması, Şirketimiz ilgili birimlerinde ve ofislerinde çalışmak üzere iş başvurusu ile ve/veya çalışmaya başlanması sebebiyle, veri sahibinin kişisel verileri ile ilgili bilgilendirme yapması aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Şirketimiz, Kanun’a uygun olarak elde etmiş olduğu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hususunda, KVKK ve ilgili sair mevzuatta belirlenen genel ilkeleri kabul etmekte olup; bu ilkeler doğrultusunda hareket eder. Şirketimiz, işbu verilerin korunması ve işlenmesi sırasında KVKK’nın 4. Maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan ilkelere uygun davranacağını beyan ve taahhüt etmektedir. Bu ilkeler şöyledir;

 

 1. hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun davranmakta,
 2. orantılılık ilkesinin gereklerini gözetmekte,
 3. işlediği her türlü kişisel verinin doğru ve güncel olmasını sağlamakta ve bu doğrultuda gerekli tüm tedbirleri almakta
 4. veri işleme faaliyetlerini ancak belirli, açık ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta,
 5. elde ettiği kişisel verileri ancak işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlemekte,
 6. kişisel verileri ancak belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için elverişli olduğu takdirde işlemekte ve bu amaçlar sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanması için genişletilemeyeceğini bilmekte olup;

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği :

Elde edilen kişisel verileriniz; Yaşar OSGB tarafından sunulan hizmetlerden, sizleri en uygun ölçüde faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre belirlenerek sizlere özel olarak sunulması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ve/veya ticaret ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi/taşeron (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine doğrultusunda yurt içine ve/veya yurt dışına, veri sahibinin açık rızası ile ve/veya aynı maddelerde belirtilen hallerden bir veya birkaçının varlığı halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilmektedir.

Bununla birlikte, KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen ve Aydınlatma Metni’nin 3. Maddesinde yer alan sebepler ile, KVKK’nın 6/3. maddesinde yer alan “sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir” hükmü çerçevesinde, şartların varlığı halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilmektedir. Öte yandan, yurtdışına aktarılan kişisel veriler açısından ise, yukarıda belirtilen madde hükümlerinde yer alan düzenlemelerin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı kurum veya kuruluşlar ile bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, grup şirketlerimiz ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında sorumlu olan diğer üçüncü kişilerdir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi :

Şirketimiz ve/veya Şirketimizin işbirliği içinde olduğu veya yetkilendirdiği temsilciler dahil gerçek ve tüzel kişiler, KVKK’nın 1. ve 2. Maddeleri uyarınca toplanan kişisel verileri, ilgili mevzuatlar uyarınca işbu verilerin daha uzun süre muhafaza edilmesine izin ve/veya onay verilen veya zorunlu tutulan haller saklı kalmak kaydıyla; TCK’nın (Türk Ceza Kanunu) 138. Maddesine ve KVKK’nın 7. Maddesine uygun olarak, mevzuatta öngörülen ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca muhafaza etmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması hâlinde re’sen ve/veya siz veri sahiplerinin talebi üzerine işbu veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları :

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK ve sair tüm kanunlarda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirketimize, işbu Aydınlatma Metninde düzenlenen ve/veya KVKK’da belirtilen ve/veya belirtilecek yöntemler çerçevesinde iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz, belirlenen tarifede yer alan ücretleri talep etme hakkına sahip olacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kanun kapsamında belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınız kapsamında, detaylı açıklamalarınızı içeren talebinizi www.yasarosgbankara.com adresindeki formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını Turgut Özal Mah. 2163. Cad. Genç Yetenekler Sitesi No: 13/B Batıkent/Yenimahalle/Ankara adresine doğrudan elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, ilgili formu kayıtlı elektronik posta adresinizden; güvenli elektronik imzanız ya da mobil imzanız ile info@yasarosgbankara.com adresine ya da var ise daha öncesinde şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sistemlerinde kayıtlı olan mail adresiniz kanalı ile info@yasarosgbankara.com adresine mail yolu ile iletebilirsiniz.

 

Bununla birlikte, Aydınlatma Metni ile birlikte, Yaşar OSGB Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Aktarılması, Saklanması Ve İmha Politikasını incelemek isterseniz, internet sitemizi ziyaret ediniz.

Yukarıda belirtilen bilgi ve ilkeler çerçevesinde, Yaşar OSGB Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Aktarılması, Saklanması Ve İmha Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Kişisel verileri elde edilen sizler değerli ilgililer, Şirketimiz bünyesinde ve internet sayfasında bulunan Aydınlatma Yükümlülüğü ve Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Aktarılması, Saklanması Ve İmha Politikasında yazılı tüm şartları okuduğunu ve kabul ettiğini, bu doğrultuda, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin bu kapsamda kullanımını kabul ettiğini ve buna muvafakat ettiğini beyan eder.

Yaşar OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği

Adres
Turgut Özal Mahallesi 2163.Cadde Genç Yetenekler Sitesi No:13/B Yenimahalle/ANKARA

Telefon
+90 (532) 632 76 87

Telefon
+90 (312) 566 31 13

E-Posta
info@yasarosgbankara.com